Juridische kennisgeving

1. Voorwaarden
Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de bepalingen en gebruiksvoorwaarden van deze website, met alle toepasselijke wet- en regelgevingen en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetgevingen. Wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, is het u verboden om deze website te gebruiken of te bezoeken. De materialen en informatie op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Gebruikslicentie
Wij verlenen slechts toestemming om tijdelijk een exemplaar van de materialen (informatie of software) te downloaden van de Bactoforce-website voor persoonlijke, niet commerciële inzage. Deze toezegging geldt als licentie en niet als een overdracht van rechten. Onder deze licentie is het u niet toegestaan:

A. om de materialen te modificeren of kopiëren;

B. om de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare weergave (commercieel of niet-commercieel)

C. om pogingen te ondernemen om de software op de Bactoforce-website te ontleden of via reverse engineering na te maken.

D. om de materialen te ontdoen van verwijzingen naar auteursrechten of andere kennisgevingen over eigendomsrechten of

E. om de materialen aan een andere personen over te dragen of via een “mirror” op enige andere server beschikbaar te stellen.

De licentie vervalt automatisch, wanneer u een inbreuk op een van deze restricties pleegt en zij kan door Bactoforce op elk gewenst moment ingetrokken worden. Na beëindiging van uw inzage in deze materialen of na beëindiging of afloop van deze licentie moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, ongeacht het feit of u deze in elektronische of afgedrukte vorm in uw bezit heeft.

3. Disclaimer
De materialen op de website van Bactoforce worden beschikbaar gesteld “zoals deze zijn”. Bactoforce biedt geen enkele expliciete of impliciete garantie en wijst bij deze elke andere garantie van de hand, waaronder (maar niet beperkt tot) impliciete garanties of voorwaarden met betrekking tot de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel of de afwezigheid van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten. Bovendien geeft Bactoforce geen garantie of verklaringen af met betrekking tot de nauwkeurigheid, de te verwachten resultaten of de betrouwbaarheid van de materialen op haar website of die anderszins betrekking hebben op dergelijke materialen of eventuele websites die via links met deze website verbonden zijn.

4. Beperking van de aansprakelijkheid
In geen geval stellen Bactoforce of haar leveranciers zich aansprakelijk voor eventuele schades (waaronder, zonder beperking, schade door gegevensverlies, winstderving of onderbrekingen in de bedrijfsvoering), die het gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van de materialen op de Bactoforce-website, zelfs wanneer Bactoforce of een door Bactoforce geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk in kennis zijn gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade. Omdat het in bepaalde jurisdicties niet toegestaan is om impliciete garanties te beperken of de aansprakelijkheid voor vervolgschades of incidentele schades te beperken, bestaat de mogelijkheid dat deze beperkingen niet voor u gelden.

5. Herzieningen en fouten/vergissingen
De materialen op de Bactoforce-website kunnen technische, typografische of fotografische fouten, vergissingen of afwijkingen bevatten. Bactoforce biedt geen garantie dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Bactoforce behoudt zich te allen tijde het recht voor de materialen op haar website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Bactoforce verplicht zich echter op geen enkele manier om de materialen up-to-date te houden.

6. Links
Bactoforce heeft niet alle websites beoordeeld die via links op haar website bereikbaar zijn en stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke via links bereikbare websites. De aanwezigheid van een link impliceert niet dat Bactoforce de betreffende website goedkeurt of aanbeveelt. De gebruiker bezoekt een gelinkte website geheel voor eigen risico.

7. Aanpassingen van de gebruiksvoorwaarden van de website
Bactoforce behoudt zich te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden van deze website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de actuele versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht
Elke claim met betrekking van de website van Bactoforce valt onder de toepasselijke Europese wet- en regelgevingen, ongeacht eventuele tegenstrijdige andere wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van een website.